HMS og Kvalitet

Bergen Cablings virksomhet oppfyller de krav som samfunnet setter til en virksomhet som vår i relasjon til norske og internasjonale lover, forskrifter, direktiver og retningslinjer. Virksomhetens ledelse har gjennomført de kurs og sertifiseringer som kreves, og legger vekt på at norske Internkontrollforskrifter løpende blir fulgt og dokumentert. Underleverandører, herunder alle installatører som arbeider for Bergen Cabling, må dokumentere at gjeldende fastsatte standarder blir fulgt. Det kreves også at de innehar nødvendige EKOM-autorisasjoner som ENA/TIA.

Når det gjelder de produkter vi leverer eller ser til at blir korrekt installert, setter vi krav om at produktet følger de fastsatte EU eller WTO-forskrifter. Eksempelvis kan dette gjelde det som betegnes som «konfliktmineraler», «Carbon footprints», SVHC, RoHS- REACH-samsvar. Dersom det ønskes nærmere detaljer om disse temaene, eller vårt HMS-arbeid generelt – ta kontakt med vår Daglig Leder Frank Rostad eller vår Sikkerhetsrådgiver Knut Normann Egeland.


Ledelse - våre grunnleggende verdier:

Vi skal ivareta:

 • Medarbeidere fysisk, faglig og intellektuelt,
 • Selskapets image og omdømme,
 • En aktiv forretningsvirksomhet med faglig utvikling,
 • Våre oppdrag som skal sikre strategiske investeringer og bidra til suksess for alle parter i prosjekter,
 • Kundenes krav til sikkerhet,
 • Krisehåndtering med basis i forretningskontinuitet for oss og våre kunder,
 • Faglig utvikling av medarbeidere, i dette løpende oppdatering av sikkerhetskrav (Både «Safety» og «Security»)

Vi gjør det vi sier vi skal gjøre. Vi har et kollektivt ansvar overfor kunder, kollegaer, lokalsamfunn og aksjonærer. Dette utdyper vi slik:

1. Mennesker kommer først. Sikkerhet og sikkerheten til våre medarbeidere og kunder kommer før annen virksomhet.

2. Sikkerhet, sikkerhetspolitikk og retningslinjer skal følge internasjonale menneskerettsstandarder, i dette internasjonale eller nasjonale lover. Under ingen omstendigheter skal noen oppleve krenkelse av sin integritet i samarbeidet med Bergen Cabling AS.

3. Alle ledere, på alle nivåer, og til enhver tid er ansvarlig for sikkerheten i den operative virksomheten og for håndhevelse av sikkerhetsrutiner i sitt team. Dette gjelder også for våre underleverandører.

4. Forebygging, gjennom permanent risikovurdering og sunne relasjoner mellom eksperter, ledere, medarbeidere på grunnplanet, partnere og underleverandører; er nøkkelen til å sikre at nødvendige, effektive og kostnadseffektive tiltak blir iverksatt og risiko reduseres.

5. Sikkerhetsprosedyrer skal jevnlig kontrolleres og testes for å opprettholde en høy grad av sikkerhet for alle våre produkter, prosesser og personer som er i inngrep med disse.

6. Sikkerhet og sikkerhetshendelser (avvik fra fastsatte prosedyrer og krav) skal registreres og gjennomgå full analyse som skal resultere i egnede korrigerende tiltak for bedring av sikkerhet og sikkerhetsnivået i selskapet.
7. Profesjonalitet, integritet og kompetanse for medarbeidere eller underleverandører som har oppdrag på vegne av selskapet, skal være eksemplariske og følge gjeldende regelverk.

8. Bevissthet i opplæring av ansatte og underleverandører er nøkkelen til å sikre korrekt forståelse og evne til å anvende gitte prosedyrer på daglig basis.
9. Daglig leder og sikkerhetsansvarlig har ansvaret for sikkerhet og sårbarhet for å sikre langsiktig suksess for Bergen Cabling AS.


Kvalitetssikring

Bergen Cabling AS er kontinuerlig opptatt av og engasjert i kvalitetssikring enten det gjelder interne driftsrutiner, prosesser i relasjon til partnere og underleverandører, eller det daglige arbeid hos våre kunder. Dette gjelder hele prosessrekkefølgen fra første kontakt med kunden til gjennomføring av prosjektet med tilhørende avsluttende overlevering og dokumentasjon(FDV)

Vår kvalitetssikringsprosess baserer seg på vårt egenutviklede kvalitetssikringssystem «Check Six», som er bygd opp slik:

 • A.ADMINISTRATIVE OG ORGANISASJONSMESSIGE SIKKERHETSTILTAK
 • 1)Situasjonsbeskrivelse av informasjonssystemer
 • 2)Sikkerhetsorganisasjon internt og eksternt
 • 3)Autorisasjonslister (ansvarlige for "day-to-day")
 • 4)Rutiner for vedlikehold av informasjonssystemer og ressurser
 • 5)Rutiner for rapportering- Avviksrapportering
 • 6)Rutiner for kunngjøring av gjeldende infosikkerhetsbestemmelser
 • B.FYSISKE SIKKERHETSTILTAK (Perimetersikring)
 • 1)Bygningsmessige tiltak.
 • 2)Plassering av arkiver, materiell og kabler.
 • 3)Rutiner for bruk og oppbevaring av nøkler, låsekombinasjoner, koder og passord.
 • 4)Beskrivelse av overvåkningstiltak og rutiner for sikkerhet og drift.
 • 5)Rutiner ved besøk.
 • C.PERSONELLSIKKERHET
 • 1)Innhenting av taushetserklæring
 • 2)Autorisasjon for adgang til opplysninger
 • 3)Opplæring og vedlikehold av kunnskaper om infosikkerhet'
 • 4)Opplæring og vedlikehold av kunnskaper om drift og vedlikehold av systemer
 • D.DOKUMENTSIKKERHET, RUTINER
 • 1)Merking, gradering og journalføring
 • 2)Utlevering av reproduksjon
 • 3)Oppbevaring og forsendelse
 • 4)Sletting og tilintetgjøring
 • 5)Datalagringsmedia og utprintinger
 • E.TEKNISK SIKKERHET
 • 1)Maskinvaresikkerhet.
 • 2)Programvaresikkerhet.
 • 3)Aksesskontroll.
 • 4)Logging og revisjon.
 • 5)Kommunikasjonssikkerhet.
 • F.BEREDSKAPSPLANLEGGING
 • 1)Backuprutiner.
 • 2)Sikkerhetskopier.
 • 3)Virusbeskyttelse.
 • 4)Sikkerhetsmekanismer.
 • 5)Ødeleggelse eller endring av informasjon.
 • 6)Muligheter for uautorisert innsyn.
 • 7)Feil i eller skader på maskin og/eller programvare.
 • 8)Alarmer, nøkler, personellsikkerhet etc.
 • G.KONFIGURASJONSKONTROLL
 • 1)Maskinutrustning
 • 2)Programvarestatus
 • H.HMS – INTERNKONTROLL
 • 1)Internkontroll – HMS-bok
 • 2)Verneombud, Arbeidstilsynet
 • 3)Internasjonalt regelverk

Bergen Cabling AS bygger også opp et system basert på Staminainteraktiv som bl. a systematiserer våre «Styrende dokumenter» for daglig intern og ekstern drift. Nedenfor har vi referert til noen av de viktigste dokumenter i vårt forhold til kunder, partnere og underleverandører:

 • Bergen Cabling AS, Retningslinjer for forsendelser og transport, krav til tjenesteleverandør -DOC PO 05 BC
 • Bergen Cabling AS, Plan for kvalitetssikring av prosjekter -DOC PO 04 BC
 • Bergen Cabling AS, Underleverandører og partneres forpliktelser ved leveranser til Bergen Cabling AS - DOC PO 03 BC
 • Bergen Cabling AS, Sjekkliste vernerunde interne og eksterne arbeidssteder. Iht Internkontrollforskriftene - DOC HAZCOM 010 BC (Basert på retningslinjer OSHA: Occupational Safety and Health Administration US department of Labor, og Norsk Arbeidstilsyn)

Bergen Cabling AS, retningslinjer for sikkerhet (Safety og Security) -DOC SEC 4 BC

 • Bergen Cabling AS, Administrative sikkerhetsrutiner (kontor, kommunikasjon og data) – DOC SEC 10 BC
 • FFI - Tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger Retningslinjer fra FFI. – DOC SEC 11 BC

AVSLUTTENDE KOMMENTARER – KONKLUSJON

Som kunde hos Bergen Cabling vi du møte et systematisk oppbygget administrasjons- og kvalitetssikringssystem. Dette sikrer at dine opplysninger blir tatt vare på, leveranser er faglig sikret, medarbeidere som løpende er ajour med utviklingen på fagområdet, og en ledelse du kan stole på.

Ønskes utfyllende opplysninger vennligst kontakt Daglig Leder Frank Rostad eller Sikkerhetsansvarlig Knut Normann Egeland.

Kontakt oss!

Send oss gjerne en melding dersom du har spørsmål om våre produkter, Eller du kan ringe oss på:
55 31 27 00